Hur landet skulle kunna regeras

När jag så plötsligt tar till orda igen på bloggen är ärendet inte särskilt anspråkslöst, nej ärendet är att i ljuset av problemen med regeringsbildandet föreslå grunddrag för en ny regeringsform. I korthet föreslår jag att den ordning som tjänar våra 290 kommuner idag också används för regeringsbildandet.

Införandet av 1974 års regeringsform kan närmast beskrivas som den politiska klassens statskupp. Den maktdelning som nogsamt införts i 1809 års regeringsform och som var ett kondensat av de lärdomar som kunnat dras av den svenska politiska historien kastades ut och istället infördes en parlamentarikernas diktatur, Under loppet av 40 år har det förvandlats till partiapparaternas diktatur. Regeringsformens brist på maktdelning är förvisso ett stort problem men i ljuset av de problem som uppstod runt regeringsbildningen vid valet förra hösten (och även 2002) är regeringsbildandet ett större och mera akut problem.

1809 års regeringsform tar fasta på Konungens urgamla och självklara rätt att utöva den exekutiva makten i riket. I början av denna regeringsforms giltighet sker detta genom kungens direkta regerande; det råd han måste tillsätta ger just råd. Men under 1800-talets lopp blir kungamakten mindre direkt och sakta övergår Sverige till en modernare konstitutionell monarki där monarkens uppgift är att utse regeringschef. Från 1920-talet bryter så parlamentarismen igenom. Kungen utser efter valen det segrande partiets partiledare till statsminister.

Det är i backspegeln tydligt att författarna till 1974 års regeringsform inte kunnat frigöra sig från tanken att statsministern måste utses. För samtidigt som HM Konungen berövas all formell makt och riksdagen blir sig själv nog så överförs statschefens rätt att utse statsminister till riksdagens talman. Det kan synas naturligt, men bara tills dess man studerar hur landets kommuner styrs. Kommunallagen stipulerar istället ”samlingsregering”; kommunstyrelsen utses proportionerligt och består därmed av både styrande gruppering och opposition. Med tanke på hur svårt det varit att få ihop både regering och kompromisser som stöds av en riksdagsmajoritet föreslår jag att regeringen tillsätts på samma sätt. Detta skulle kunna uttryckas enligt följande i regeringsformen. (Kommentarer kommer efter paragraferna.)

———-

Statsråden

§1 Statsråden är 13 till antalet och utses av av riksdagen.

§2 Statsrådens fördelning mellan partierna skall vara proportionerlig enligt heltalsmetoden mellan valgrupperna med hänsyn till deras mandat i riksdagen.

§3 Valgrupp för statsråd utgörs av en eller flera partigrupper. (Not: Fördelning inom valgrupp bestående av flera partigrupper är fri, men skall avtalas och offentliggöras.)

Statssekreterarna

§4 Statssekreterarna är 13 till antalet och utses av av riksdagen.

§5 Statssekreterarna fördelning mellan partierna skall vara proportionerlig enligt heltalsmetoden mellan valgrupperna med hänsyn till deras mandat i riksdagen.

§6 Valgrupp för statssekreterare utgörs av en eller flera partigrupper. (Not: Fördelning inom valgrupp bestående av flera partigrupper är fri, men skall avtalas och offentliggöras.)

Regeringen

§7 Regeringen utgörs av statsråden.

§8 Regeringen skall normalt sammanträda varje torsdag. Hänsyn kan tas till helgdagar och sommarledighet men antalet sammanträden på en månad får ej understiga tre. Följande års sammanträdesdatum skall beslutas senast i november.

§9 Regeringen fattar sina beslut kollektivt, ledamot har rätt att reservera sig.

§10 Statssekreterare utgör statsrådens ersättare enligt särskild tjänstgöringsordning.

§11 Statssekreterare som ej tjänstgör som ersättare för statsråd har närvaro- och yttrande- men ej rösträtt. Ej tjänstgörande statssekreterare har rätt att få sin åsikt antecknad i protokollet.

§12 Regeringen är beslutsmässig endast då antalet tjänstgörande uppgår till 13.

Statsrådsberedningen

§13 En statsrådsberedning skall finnas.

§14 Chef för statsrådsberedningen utses av regeringen bland statsråden och tituleras Statsminister.

§15 Statsministern skall vara väl förtrogen med landets politiska styrning.

§16 Regeringen skall utse en av statssekreterarna till att vara Statssekreterare i statsrådsberedningen.

Departementen

§17 Departementen skall vara sex till antalet enligt följande:

§17.1 Finansdepartementet
§17.2 Justitiedepartementet
§17.3 Utrikesdepartementet
§17.4 Försvarsdepartementet
§17.5 Civil- och inrikesdepartementet
§17.6 Utbildnings- och kulturdepartementet

§18 Den exakta ansvarsfördelningen mellan departementen stadgas i särskild lag.

§19 Chef för vart och ett av departementen utses av regeringen bland statsråden och tituleras enligt följande:

§19.1 Finansminister
§19.2 Justitieminister
§19.3 Utrikesminister
§19.4 Försvarsminister
§19.5 Civil- och inrikesminister
§19.6 Utbildnings- och kulturminister

§20 Departementschefen skall vara väl förtrogen med de frågor som hanteras inom departementet.

§21 Regeringen skall utse en statssekreterare för varje departement till att vara Statssekreterare i detta departement.

Statsministerns uppgifter samt dennes ersättare

§22 Statsministern leder och samordnar regeringens arbete samt är ordförande vid dess sammanträden.

§23 Då statsministern ej är i riket eller p.g.a. sjukdom eller annan omständighet är förhindrad att fullfölja sina uppgifter träder departementscheferna in som ersättare i den ordning som departementen listas under §17.

§24 Då statsministern tillfälligt ej kan delta i ett regeringssammanträde träder departementscheferna in som ordförande i den ordning som departementen listas under §17.

§25 Skulle statsministern vara frånvarande samt samtliga departementschefer träder ålderspresidenten bland de tjänstgörande in som ordförande.

Särskild bestämmelse om Justitiekanslern

§26 Justitiekanslern, eller av denne utsedd ersättare från dess myndighet, har rätt att närvara vid regeringssammanträde samt yttra sig om lagligheten i framlagda förslag. Denne har rätt att få ett sådant yttrande taget till protokollet.

———-

Naturligtvis skulle en ordning enligt ovan inte rakt av lösa problemet med hur partierna samarbetar. Men med i stort sett samma förfarande för de svenska kommunstyrelserna att fungera. När spelreglerna blir mer tydliga kan förhandlingarna istället riktas in på sakfrågor. Oppositionens roll skulle också stärkas med direkt insyn i regeringsarbetet liksom möjligheten till långsiktighet i beslut då oppositionsstatsråd skulle kunna vara delaktiga i beslut och därmed uppbundna moraliskt.

I 13-mannaregeringen kommer det naturligt att uppstå några grupperingar. (Den matematikkunnige föreställer sig venndiagram.)

Departementscheferna

Detta är ju den egentliga regeringen som vi ser det idag. Oavsett partitillhörighet så är detta ju en gruppering som har anledning att samarbeta och att träffas separat (tillsammans med respektive statssekreterare).

”Inre kabinettet” eller den styrande grupperingen

Detta är den gruppering som har den verkliga makten. I dagens politiska läge vore det de rödgröna. Grupperingen är dock inte identisk med departementscheferna. En styrande majoritet kan ju vara så stark att den samlar fler än dessa sju statsråd, medans en minoritetsregering kommer vara tvungen att släppa minst ett departement till oppositionen. Överläggningar mellan samtliga statsråd inom den styrande grupperingen är i alla fall självklara.

Oppositionegrupperingar

Även de olika oppositionsgrupperna behöver ett regelbundet samarbete. Sannolikt skulle vi idag ha två grupper: Alliansen samt ett ensamt SD-statsråd som skulle få sitta och sura med sin statssekreterare.

I övrigt är §22-25 inlagda på förekommen anledning efter jippot med vice statsministern som inte var vice och §26 tillagd som ett bättre alternativ till lagrådet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: